اس ام اس های فلسفی جدید و پر معنا آذر ماه ۸۹

اس ام اس فلسفی - www.birfun.com

اشتباهات انسان در ابتدا رهگذرند، سپس میهمان میشوند و بعد صحابخانه!

______________________
ما همواره کارهای احمقانه ی را که انجام داده ایم به نام تجربه به رخ دیگران میکشیم

______________________

فقط با دوست میتوان قهر کرد، غریبه ها ناز ما را نمیکشند

______________________

تجربیات یک انسان شکست خورده با ارزش تر از موفقیت های یک انسان بی تجربه است

______________________

خطاها همیشه در همسایگی حقیقت زندگی میکنند، به همین دلیل فریبمان میدهند

______________________

قطعا خاک و کود نیاز است تا گل سرخ بروید، اما گل سرخ نه خاک است و نه کود!!!

______________________

برگ در انتهای زوال میافتد و میوه در انتهای کمال، بنگر که چگونه میافتی چون برگی زرد یا سیبی سرخ

______________________

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم میریزند و از آنها غولی بوجود میآورند که نامش تقدیر است! جالبه

______________________

همیشه پس از گریه های عمیق، روح ها لبخند میزنند، درست همچون رنگین کمان، که لبخند آسمان پس از باران است

______________________

بگو ای دل در این فردا چه داری، چه میخواهی که در این صحرا بکاری، چه فرقی داشت امروز، دیروز ، که یک عمر است فردا میشماری؟

BirFun.com