این حادثه رویا نیست

آدم به زمین آمد این حادثه رویا نیست

این فرصت بی تکرار عشق است معما نیست.