این جوری میشه که یک بچه عقده ای میشه !

گرد آوری : مجله تفریحی بیر فان