بیا لاک بزنم جیگر بشی !

بیا برات لاک بزنم جیگر بشی !

بیا لاک بزنم جیگر بشی !