خلاقیت در تبلیغات سیگار و مضرات آن

دریافت بیتکوین رایگان هر نیم ساعت یکبار با سایت تائید شده ساتوشی هیرو

حتما شما هم پاکت های سیگار با تصویر ریه سالم و بیمار را دیده اید. آن هم دست افرادی که به شدت سیگاری هستند!
درواقع به نظر می رسد آگاهی دادن به مصرف کننده در مورد مضرات مصرف سیگار به این شیوه چندان اثری روی مصرف کنندگان نخواهد داشت. اما اگر به جای مضرات، از منافع قابل توجه عدم مصرف سیگار سخن بگوییم چه خواهد شد؟!

اگر سیگار بکشیم؟

اگر سیگار نکشیم؟

 

ا مصرف نکردت ۶۰ پاکت سیگار مارلبرو می توانید یک تبلت داشته باشید!
با عدم مصرف ۴۰ پاکت سیگار Marlboro می توانید یک جفت کفش عالی بخرید!
با عدم مصرف ۱۰ پاکت سیگار ماربرو به مسافرت بروید!