تنها موجودی که مرگ ندارد

دانشمندان میگویند hydrozoan jellyfish تنها حیوانی است که می تواند بارها و بارها در زمان به عقب برگردد و دوباره حالت بواسیر لحمی خود را (مرحله اول از زندگی) پیدا کند.

این حیوان ممکن است تنها موجودی باشد که عمر جاودان دارد. از آنجایی که این عروس دریایی قادر است پس از آخرین مرحله بزرگسالی، دوباره تغییر شکل داده و به نخستین مرحلهی زندگی خود بازگردد، ممکن است هیچ پایان طبیعی برای طول عمر این حیوان وجود نداشته باشد.