خلاقیت در جواهرات دست ساز

خلاقیت شامل تولید چیزی است که هم اصیل و هم ارزشمند باشد و نشأت گرفته از فرایندهای خودآگاه و ناخودآگاه انسان می‌باشد. البته برخی هم معتقدند جان مایه خلاقیت تولید یک ایده است و ارزشمندی امری افزون شده است که در زمینه هایی دیگر مانند ارزشمند بودن از نظر تجاری سازی، فرهنگ، علم، فن آوری و سایر زمینه ها مطرح می شود.

Ruby Robin یکی از افراد خلاقی است که با طراحی و ساخت جواهرات طبیعی هنر خود را نشان می دهد ، در ادامه توجه شما را به مشاهده برخی از این جواهرات جلب می کنم.