دوچرخه سواری دختران در تبریز

57925_313
این تصاویر مربوط به جاده جوان (جاده ورزشگاه سهند) تبریز میباشد.