رقابت سازنده

در یک کارخانه فولادسازی، سرپرست شیفت تعداد مهره های تولیدی یک گروه را در طی هر شیفت ثبت می کرد و مدتها بود که تعداد مهره ها از ۶ فراتر نم یرفت.
سرانجام روزی شیفت اول توانست این رکورد را پشت سر بگذارد و یک مهره بیشتر تولید کند.
سرپرست شیفت اول یک عدد ۷ بزرگ با گچ روی زمین مقابل کوره ثبت کرد. همان گونه که انتظار می رفت، سرپرست شیفت دوم، عدد نوشته شده را دید و رقابت آغاز شد. کارکنان شیفت دوم بر تلاش خود افزودند و صبح روز بعد که شیفت اول سر کار حاضر شد نه عدد ۷، که عدد ۸ را مقابل خود دید.
چند هفته بعد این عدد ۹ و سپس ۱۰ شد.
بسیاری از شرکت ها گمان می کنند رقابت میان اعضای گروه های کاری یک ویژگی منفی است. بی تردید رقابت بیش از حد مخرب است، اما هیچ گاه نباید سازمان را از رقابت سالم محروم کرد چون این رقابت باعث انگیزش گروه های کاری و منجر به اصلاح عملکردها می شود. رقابت سالم، کارکنان را از یکنواختی می رهاند و به بالا رفتن توانایی ها می انجامد.