عکس نکته دار استادیوم

عکس یه نکته دیگه هم داره ، هر کس پیدا کرد تو نظرات میتونه بگه.