یعنی شاخ در آوردم!! :O
فردا پس فردا مانتوی مدل بیژامه ای، زیر پیراهنی، گل گلی مامان دوز، ملافه ای و … هم در میآد !!! :-))))