پرواز را بیاموز

در بن بست زندگی راه آسمان باز است . پرواز را بیاموز !