پیامک فلسفی جدید

پنیر مجانی فقط در تله موش پیدا می شود !
برای موفقیت بهایش را باید بپردازید . .
هر وقت مغرور شدی یه سر برو بیمارستان . .
ویزیت لازم نیست ، یه دور بزن خوب میشی . .
سعی نکن تو زندگی بهترین قطارو سوار بشی ، سعی کن بهترین ایستگاه پیاده بشی .  .
زندگی همیشه در جریانه ، اما مارو در جریان نمی ذاره !
در بدترین روزها امیدوار باش ، که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد . .
نیک زیستن امروز ، دیروز را به خوابى شیرین و فردا را به رؤیاى امید بدل مى سازد . . .اتم را شکافته ایم اما .  .
از درون خویش بی خبریم !!

از روزهای تکراری ، استفاده ای غیر تکراری بکنید !
شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد . .

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن
دوست داشتن را برای تجربه
عاشق شدن را برای هدف
فراموش کردن را برای قبول واقعیت .  .

هیچ ورزشی برای ” قلب ” مفید تر از خم شدن و گرفتن دست ” افتادگان ” نیست .  .

خدا دوستدار آشناست ، عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت .  .
( دکتر شریعتی )

وقتی خدا مشکلت رو حل میکنه
به تواناییش ایمان داری
وقتی خدا مشکلت رو حل نمی کنه
به تواناییت ایمان داره .. .

بزرگترین تراژدی زندگی انسانی اینه که :
داشته هامون رو قدر ندونستیم ، اما میخوایم نداشته ها رو بدست بیاریم . .

اگربه یک سگ غذا بدی و ازش مراقبت کنی فکر میکنه که تو خدایی .  .
اما اگر به یک گربه غذا بدی و ازش نگه داری کنی اون فک میکنه که حتما خداست !