نه بابا درست نیست یه کد میفرسته به گوشی که باید اونو تو مرحله آخر تایپ کنیم