گزارش تصویری از شوره زار شدن ۶۰درصد از دریاچه ارومیه