رقابت سازنده

در یک کارخانه فولادسازی، سرپرست شیفت تعداد مهره های تولیدی یک گروه را در طی هر شیفت ثبت می کرد و مدتها بود که تعداد…