دیوانه بازی

بار دیگر تلخ می خندم, به حماقتی با من غریبه نیست و برای من ارزان تمام نشده ! مگر می توانم به کودک درونم دروغ…