فال روز ۱۳ آذر ماه

فروردین: امروز شما حتی اگر ترجیح می‌دهید که جای دیگری باشید، مسئولیت پذیرتر از همیشه می‌شوید. خوشبختانه شما قادر هستید خاطرات تجربه‌های اخیرتان که حس…

فال امروز پنجشنبه ۱۱ آذر ۸۹

فال امروز پنجشنبه ۱۱ آذر ۸۹

متولدین فروردین: به شما توصیه می‌کنیم حتی اگر قدرت جنگیدن ندارید وارد مبارزه و رقابت شوید. اگر چند نفس عمیق بکشید استرس‌هایتان زایل می‌شود، اما…

متولد چه رنگی هستید-فال رنگ

اول فروردین ماه باشد سیاه هستید بین دوم فروردین تا ۱۱ فروردین باشد ارغوانی هستید بین ۱۲ تا ۲۱ فروردین باشد. شما سرمه‌ای است بین ۲۲ فروردین تا ۳۱ فروردین باشد نقره‌ای هستید….