پیامک فلسفی جدید

پنیر مجانی فقط در تله موش پیدا می شود ! برای موفقیت بهایش را باید بپردازید . . هر وقت مغرور شدی یه سر برو…