چه جالب بود این موارد که پر مورد ارز دیجیتال notcoin دادین این‌ موارد رو نمیدونستم