برد شیرین تراختور بعد از ۱۷ سال

غرش شیران آذربایجان در ورزشگاه سهند؛ تیراختور، عشق، افتخار، حماسه TractorFansPortal.Com. زبان قاصر است از وصف اینهمه عشق پایان ناپدیر مردمی قهرمان به سرزمین مادری…