خوش بگذره

خوش بگذره

نمی دونم مریضیه             یا احساس عزیزیه   نمی دونم سادگیه           یا این همون عاشقیه…